Laserová bezpečnost

Třídy laserové bezpečnosti

Laserová zařízení jsou zařazována do různých bezpečnostních tříd na základě rizika možného zranění uživatele podle výkonu laseru a vlnové délky.
  • Třída 1: lasery, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně podmínek sledování svazku pomocí optických přístrojů.
  • Třída 1M: lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 4 000 nm, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, ale mohou být nebezpečné, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje
  • Třída 2: lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Tato reakce může být považována za dostatečnou pro zajištění adekvátní ochrany za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně použití optických přístrojů pro pozorování uvnitř svazku
  • Třída 2M: lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Ale sledování výstupu laseru může být daleko nebezpečnější, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje
  • Třída 3R: lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 10000 nm, u kterých je přímé sledování uvnitř svazku potenciálně nebezpečné, ale riziko je menší než u laserů třídy 3B. Rovněž je pro ně požadováno menší množství výrobních požadavků a kontrolních hodnot pro uživatele než u laserů třídy 3B. Přípustná mez záření (zkr. „AEL“) je pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 2 v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm a pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 1 pro ostatní vlnové délky
  • Třída 3B: lasery, u kterých je za normálních okolností nebezpečné, jestliže dojde k přímému ozáření svazkem (ve jmenovité vzdálenosti s nebezpečím poškození zraku, zkr. „NOHD“). Sledování difúzních odrazů je za běžných podmínek bezpečné
  • Třída 4: lasery, které jsou schopny produkovat nebezpečné difúzní odrazy. Mohou způsobit poškození pokožky a vznik požáru. Jejich používání vyžaduje mimořádnou pozornost.

Uzavřená koncepce laserových zařízení Trotec

Díky uzavřenému krytování laserových zařízení Trotec, je obsluha laseru optimálně chráněna. Navíc naše koncepce zaručuje rychlé a účinné odstranění prachu a plynů. Uzavřené laserové systémy Trotec jsou klasifikovány ve třídě 2. Proč „jen“ třída 2? Lasery Trotec obsahují laserové ukazovátko, které indikuje místo, na které dopadne laserový paprsek. V souladu s mezinárodními standardy laserová ukazovátka patří do 2. třídy laserové bezpečnosti.

Laserová zařízení Trotec – zvláštní případy laserů třídy 4

Na tomto místě však musíme zmínit dvě výjimky:
  1. v případě, že je laserový systém Trotec vybaven otvorem pro prostrčení materiálu, je klasifikován jako zařízení třídy 4.
  2. stejná situace je v případě průmyslových značicích laserů . Pokud nejsou vybaveny příslušným krytováním, patří do bezpečnostní třídy 4.
Laserová zařízení třídy 4 mohou být provozovány pouze za přísných bezpečnostních opatření (ochranné sklo, stínění, ochranné brýle, výplně v oknech, zamykání vstupních dveří, světelný transparent před dveřmi, oznámení o provozování laseru třídy 4 na příslušnou hygienickou stanici, zařazení pracoviště do příslušné kategorie, apod) Samozřejmě vám velice rádi poskytneme informace a poradíme v otázkách laserové bezpečnosti. Kontaktujte nás, pokud máte dotazy k laserové bezpečnosti.