Laserová bezpečnosť

Bezpečnostné triedy laserov

Laserové zariadenia sú zaraďované do rôznych bezpečnostných tried na základe rizika možného zranenia užívateľa podľa výkonu lasera a vlnovej dĺžky.

  • Trieda 1 : lasery, ktoré sú bezpečné za prevádzkových podmienok, ktoré možno predpokladať s dostatočne veľkou pravdepodobnosťou, vrátane podmienok sledovania zväzku pomocou optických prístrojov
  • Trieda 1M : lasery vyžarujúce v rozsahu vlnových dĺžok od 302,5 nm do 4 000 nm, ktoré sú bezpečné za prevádzkových podmienok, ktoré možno predpokladať s dostatočne veľkou pravdepodobnosťou, ale môžu byť nebezpečné, ak užívateľ použije pre sledovanie vo vnútri zväzku optické prístroje
  • Trieda 2 : lasery vyžarujúce viditeľné žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok od 400 nm do 700 nm, pri ktorých je ochrana zraku za normálnych okolností zabezpečená fyziologickými reakciami zahŕňajúcimi i žmurkajúcej reflex. Táto reakcia môže byť považovaná za dostatočnú na zaistenie dostatočnej ochrany za prevádzkových podmienok, ktoré možno predpokladať s dostatočne veľkou pravdepodobnosťou, vrátane použitia optických prístrojov pre pozorovanie vo vnútri zväzku
  • Trieda 2M : lasery vyžarujúce viditeľné žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok od 400 nm do 700 nm, pri ktorých je ochrana zraku za normálnych okolností zabezpečená fyziologickými reakciami zahŕňajúcimi i žmurkajúcej reflex. Ale sledovanie výstupu lasera môže byť ďaleko nebezpečnejšie, ak užívateľ použije pre sledovanie vo vnútri zväzku optické prístroje
  • Trieda 3R : lasery vyžarujúce v rozsahu vlnových dĺžok od 302,5 nm do 10 000 nm, pri ktorých je priame sledovanie vo vnútri zväzku potenciálne nebezpečné, ale riziko je menšie ako u laserov triedy 3B. Rovnako sa pri nich požaduje menšie množstvo výrobných požiadaviek a kontrolných hodnôt pre užívateľov než u laserov triedy 3B. Prípustná hranica žiarenia (skr. „AEL“) je päťnásobkom prípustnej hranice žiarenia AEL pre triedu 2 v rozsahu vlnových dĺžok od 400 nm do 700 nm a päťnásobkom prípustnej hranice žiarenia AEL pre triedu 1 pre ostatné vlnové dĺžky
  • Trieda 3B : lasery pri ktorých je za normálnych okolností nebezpečné, ak dôjde k priamemu ožiareniu zväzkom (v menovitej vzdialenosti s nebezpečenstvom poškodenia zraku, skr. „NOHD“). Sledovanie difúznych odrazov je za bežných podmienok bezpečné
  • Trieda 4 : lasery, ktoré sú schopné produkovať nebezpečné difúzne odrazy. Môžu spôsobiť poškodenie pokožky a vznik požiaru. Ich používanie vyžaduje mimoriadnu pozornosť

Uzavretá koncepcia laserových zariadení Trotec

Vďaka uzavretému krytovaniu laserových zariadení Trotec, je obsluha lasera optimálne chránená. Navyše naša koncepcia zaručuje rýchle a účinné odstránenie prachu a plynov.

Uzavreté laserové systémy Trotec sú klasifikované v triede 2. Prečo „len“ trieda 2 ? Lasery Trotec obsahujú laserové ukazovadlo, ktoré indikuje miesto, na ktoré dopadne laserový lúč. V súlade s medzinárodnými štandardmi laserové ukazovadlá patria do 2. triedy laserovej bezpečnosti.

Laserové zariadenia Trotec – zvláštne prípady laserov triedy 4

Na tomto mieste však musíme spomenúť dve výnimky :

  1. v prípade, že je laserový systém Trotec vybavený otvorom pre prestrčenie materiálu, tak je klasifikovaný ako zariadenie triedy 4
  2. rovnaká situácia je v prípade priemyselných značiacich laserov, ak nie sú vybavené príslušným krytovaním, patria do bezpečnostnej triedy 4

Laserové zariadenia triedy 4 môžu byť prevádzkované len za prísnych bezpečnostných opatrení (ochranné sklo, tienenie, ochranné okuliare, výplne v oknách, uzamykateľné vstupné dvere, svetelný transparent pred dverami, oznámenie o prevádzkovaní lasera triedy 4 na príslušnú hygienickú stanicu, zaradenie pracoviska do príslušnej kategórie …). Samozrejme vám veľmi radi poskytneme informácie a poradíme v otázkach laserovej bezpečnosti.

Kontaktujte nás, ak máte otázky k laserovej bezpečnosti.